0(0)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.4 ตอน 2

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การหาร

เรื่องที่ 1 การหารที่ตัวหารมีหนึ่งหลัก
เรื่องที่ 2 การหารที่ตัวหารมีสองหลัก
เรื่องที่ 3 การหารที่ตัวหารมีสามหลัก
เรื่องที่ 4 การประมาณผลลัพธ์ของการหาร
เรื่องที่ 5 การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาร
เรื่องที่ 6 โจทย์ปัญหาการหาร
เรื่องที่ 7 การสร้างโจทย์ปัญหาการหาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แบบรูปของจำนวน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รูปเรขาคณิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เกี่ยวกับผู้สอน

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
0 (0 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

4 ผู้เรียน

ฟรี