0(0)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.4 เล่ม 1 ตอน 2

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การหาร

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
เรื่องที่ 1 การหารที่ตัวหารมีหนึ่งหลัก
แบบทดสอบที่ 1
เรื่องที่ 2 การหารที่ตัวหารมีสองหลัก
แบบทดสอบที่ 2
เรื่องที่ 3 การหารที่ตัวหารมีสามหลัก
แบบทดสอบที่ 3
เรื่องที่ 4 การประมาณผลลัพธ์ของการหาร
แบบทดสอบที่ 4
เรื่องที่ 5 การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหาร
แบบทดสอบที่ 5
เรื่องที่ 6 โจทย์ปัญหาการหาร
แบบทดสอบที่ 6
เรื่องที่ 7 การสร้างโจทย์ปัญหาการหาร
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)
แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ (Examination)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แบบรูปของจำนวน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รูปเรขาคณิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก

เกี่ยวกับผู้สอน

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
0 (0 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

40 ผู้เรียน

฿599.00 ฿299.00