0(0)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.5 ตอน 1

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กรบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ

บททดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบเศษส่วน
เรื่องที่ 1 การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วน
แบบฝึกหัดเรื่อง การเปรียบเทียบเศษศ่วน
เรื่องที่ 2 การบวก การลบเศษส่วนและจำนวนคละ
แบบฝึกหัดเรื่อง การบก การลบ เศษส่วนและจำนวนคละ
เรื่องที่ 3 โจทย์ปัญหา
แบบฝึกหัดเรื่อง โจทย์ปัญหา
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การคูณเศษส่วนและจำนวนคละ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การหารเศษส่วนและจำนวนคละ

เกี่ยวกับผู้สอน

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
0 (0 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

4 ผู้เรียน

ฟรี