0(0)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.5 ตอน 2

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ

เรื่องที่ 1 การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วนและจำนวนคละ
เรื่องที่ 2 โจทย์ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ปริมาตรและความจุ

เกี่ยวกับผู้สอน

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
0 (0 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

4 ผู้เรียน

ฟรี