0(0)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.6 ตอน 1

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

เรื่องที่ 1 ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ และตัวประกอบเฉพาะ
เรื่องที่ 2 การแยกตัวประกอบ
เรื่องที่ 3 ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)
เรื่องที่ 4 ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)
เรื่องที่ 5 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เศษส่วน และการบวก การลบเศษส่วน และจำนวนคละ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน และจำนวนคละ

เกี่ยวกับผู้สอน

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
0 (0 การให้คะแนน)

5 รายวิชา

4 ผู้เรียน

ฟรี