0(0)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.6 เล่ม 1 ตอน 2

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทศนิยม

เรื่องที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างเศษส่วนและทศนิยม
เรื่องที่ 2 การหารทศนิยม
เรื่องที่ 3 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับทศนิยม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 อัตราส่วนและร้อยละ

เกี่ยวกับผู้สอน

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
0 (0 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

42 ผู้เรียน

฿599.00 ฿299.00

Refund Reason