0(0)

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.6 เล่ม 1 ตอน 1

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ห.ร.ม. และ ค.ร.น.

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 เรื่อง ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
เรื่องที่ 1 ตัวประกอบ จำนวนเฉพาะ และตัวประกอบเฉพาะ7:04
เรื่องที่ 2 การแยกตัวประกอบ6:49
เรื่องที่ 3 ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)8:23
เรื่องที่ 4 ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)7:57
เรื่องที่ 5 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.7:53
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เศษส่วน และการบวก การลบเศษส่วน และจำนวนคละ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน และจำนวนคละ

เกี่ยวกับผู้สอน

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
0 (0 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

42 ผู้เรียน

฿599.00 ฿299.00