0(0)

คณิตศาสตร์ ม.1 ตอนที่ 1

คำอธิบาย

ศึกษาจำนวนตรรกยะและสมบัติของจำนวนตรรกยะ การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม จำนวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์ การบวก การลบ การคูณ การหารจำนวนเต็ม สมบัติของจำนวนเต็ม การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้ในชีวิตจริง  ทศนิยม ค่าประจำหลักทศนิยม การเปรียบเทียบทศนิยม การบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม และการนำความรู้เกี่ยวกับทศนิยมไปใช้ในชีวิตจริง เศษส่วน การเปรียบเทียบเศษส่วน การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน ความสัมพันธ์ของเศษส่วนและทศนิยม และการนำความรู้เกี่ยวกับเศษส่วนไปใช้ในชีวิตจริง

โดยใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล ประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผล และนำเสนอได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ

เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถเข้าใจและทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีความใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีระเบียบ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

สารบัญรายวิชา

29 บทเรียน

หน่วยที่ 1 จำนวนเต็ม

มาตรฐานตัวชี้วัด
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องจำนวนเต็ม
เรื่องที่ 1 ชนิดของจำนวนเต็ม
แบบฝึกหัดเรื่องที่ 1 ชนิดของจำนวนเต็ม
เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องที่ 1 ชนิดของจำนวนเต็ม
เรื่องที่ 2 การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
แบบฝึกหัดเรื่องที่ 2 การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องที่ 2 การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
เรื่องที่ 3 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม
แบบฝึกหัดเรื่องที่ 3 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม
เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องที่ 3 ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม
เรื่องที่ 4 การบวกจำนวนเต็ม
แบบฝึกหัดเรื่องที่ 4 การบวกของจำนวนเต็ม
เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องที่ 4 การบวกจำนวนเต็ม
เรื่องที่ 5 จำนวนตรงข้าม
แบบฝึกหัดเรื่องที่ 5 จำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็ม
เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องที่ 5 จำนวนตรงข้ามของจำนวนเต็ม
เรื่องที่ 6 การลบจำนวนเต็ม
แบบฝึกหัดเรื่องที่ 6 การลบของจำนวนเต็ม
เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องที่ 6 การลบของจำนวนเต็ม
เรื่องที่ 7 การบวกและการลบจำนวนเต็มระคน
แบบฝึกหัดเรื่องที่ 7 การบวกและการลบของจำนวนเต็ม
เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องที่ 7 การบวกและการลบของจำนวนเต็ม
เรื่องที่ 8 การคูณจำนวนเต็ม
แบบฝึกหัดเรื่องที่ 8 การคูณของจำนวนเต็ม
เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องที่ 8 การคูณของจำนวนเต็ม
เรื่องที่ 9 การหารจำนวนเต็ม
แบบฝึกหัดเรื่องที่ 9 การหารของจำนวนเต็ม
เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องที่ 9 การหารของจำนวนเต็ม
เรื่องที่ 10 การคูณและการหารจำนวนเต็ม
แบบฝึกหัดเรื่องที่ 10 การคูณและการหารของจำนวนเต็ม
เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องที่ 10 การคูณและการหารของจำนวนเต็ม
เรื่องที่ 11 สมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็ม
แบบฝึกหัดเรื่องที่ 11 สมบัติการบวกและการคูณของจำนวนเต็ม
เฉลยแบบฝึกหัดเรื่องที่ 11 สมบัติการบวกและการคูณของจำนวนเต็ม
แบบทดสอบหลังเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องจำนวนเต็ม

หน่วยที่ 2 ทศนิยมและเศษส่วน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

11 ผู้เรียน

ฟรี