0(0)

คณิตศาสตร์ ม.1 ตอนที่ 2

คำอธิบาย

ศึกษาการเขียนเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก การคูณและการหารเลขยกกำลัง เมื่อเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวก การเขียนจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ และการนำความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังไปใช้ในชีวิตจริง  หน้าตัดของรูปเรขาคณิตสามมิติ ภาพที่ได้จากการมองด้านหน้า ด้านข้างด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติ และรูปเรขาคณิตสามมิติที่ประกอบขึ้นจากลูกบาศก์  การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรง การสร้างเกี่ยวกับมุม การสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉาก การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติ การสร้างมุมที่มีขนาดต่าง ๆ  การสร้างเส้นขนาน และนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิตจริง

โดยใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ใช้วิธีการที่หลากหลายในการคิดคำนวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล ประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร สื่อความหมาย สรุปผล และนำเสนอได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆในคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ

เพื่อให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถเข้าใจและทำงานได้อย่างเป็นระบบ มีความใฝ่เรียนรู้ มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีระเบียบ มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์ มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

สารบัญรายวิชา

29 บทเรียน

หน่วยที่ 1 เลขยกกำลัง

มาตรฐานตัวชี้วัด
แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่องที่ 1 ความหมายของเลขยกกำลัง
เรื่องที่ 2 การเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปเลขยกกำลัง
เรื่องที่ 3 การคูณเลขยกกำลัง
เรื่องที่ 4 การหารเลขยกกำลัง
เรื่องที่ 5 การคูณและการหารเลขยกกำลัง
เรื่องที่ 6 การเขียนจำนวนมากๆในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
เรื่องที่ 7 การเขียนจำนวนน้อยๆในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 2 รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ

หน่วยที่ 3 การสร้างทางเรขาคณิต

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

11 ผู้เรียน

ฟรี