0(0)

ฟิสิกส์ 1 เล่ม1 ตอน 2

คำอธิบาย

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชา ฟิสิกส์ 1 รหัส ว31201             กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                                                                (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                             เวลา 60 ชั่วโมง จำนวน 1.5 หน่วยกิต

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ศึกษาค้นคว้าความรู้เกี่ยวกับ แรง การหาแรงลัพธ์ของแรงสองแรงที่ทำมุมต่อกัน การเขียนแผนภาพวัตถุอิสระ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎความโน้มถ่วงสากล แรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุหยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการคิดและการแก้ปัญหา ด้านสื่อสาร สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

บทที่ 3 แรงและการกฎการเคลื่อนที่

แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบ เรื่อง แรง
แบบทดสอบเรื่อง แรงลัพธ์
แบบทดสอบ เรื่อง แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่
แบบทดสอบเรื่องแรงเสียดทาน
แบบทดสอบเรื่องแรงดึงดูดระหว่างมวล
แบบทดสอบ เรื่องการประยุกต์ใช้กฎการเคลื่อนที่
แบบทดสอบหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
0 (0 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

5 ผู้เรียน

ฟรี