0(0)

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ป.4 เล่ม 1 ตอน 2

หลักสูตรรายวิชา

สมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อนและการนำไฟฟ้าของวัสดุ การนำสมบัติทางกายภาพของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน สมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ การขึ้นและตก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างดวงจันทร์

ตัวชี้วัด

2.1 เปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพด้านความแข็ง สภาพยีดหยุ่น การนำความร้อนและการนำไฟฟ้าของวัสดุ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการทดลองและระบุการนำสมบัติเรื่องความแข็ง สภาพยืดหยุ่น การนำความร้อน และการนำไฟฟ้าของวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวัน ผ่านกระบวนการออกแบบชิ้นงาน (มฐ. ว2.1 ป.4/1)

2.2 แลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่นโดยการอภิปรายเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของวัสดุอย่างมีเหตุผลจากการทดลอง (มฐ. ว2.1 ป.4/2)

2.3 เปรียบเทียบสมบัติของสสารทั้ง 3 สถานะ จากข้อมูลที่ได้จากการสังเกต มวล การต้องการที่อยู่ รูปร่างและปริมาตรของสสาร (มฐ. ว2.1 ป.4/3)

2.4 ใช้เครื่องมือเพื่อวัดมวล และปริมาตรของสสารทั้ง 3 สถานะ (มฐ. ว2.1 ป.4/4)

3.1 อธิบายรูปแบบการขึ้นและตกของดวงจันทร์ โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (มฐ. ว3.1 ป.4/1)

3.2 สร้างแบบจำลองที่อธิบายแบบรูปการเปลี่ยนแปลงรูปร่างปรากฏของดวงจันทร์และพยากรณ์รูปร่างปรากฏของดวงจันทร์ (มฐ. ว3.1 ป.4/2)

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัสดุและสสาร

Pre-Test
เรื่องที่ 1 วัสดุในชีวิตประจำวัน
เเบบฝึกหัด เรื่องที่ 1 วัสดุในชีวิตประจำวัน
เรื่องที่ 2 สถานะของสสาร
เเบบฝึกหัด เรื่องที่ 2 สถานะของสสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ระบบสุริยะและการปรากฏของดวงจันทร์

เกี่ยวกับผู้สอน

จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก รร. พระแม่สกลสงเคราะห์ มัธยมศึกษาจาก รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และอุดมศึกษาจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ สาขาดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ (ได้รับทุนการศึกษา BU CREATIVE, ได้รับรางวัลช้างเผือกพิเศษ 1 ครั้ง และเข้าชิงรางวัลช้างเผือกอีกหลายครั้ง)
0 (0 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

30 ผู้เรียน

฿599.00 ฿299.00

Refund Reason