0(0)

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ป.5 เล่ม 1 ตอน 2

หลักสูตรรายวิชา

ตัวชี้วัด

 1. อธิบายวิธีการหาแรงลัพธ์ของแรงหลายแรงในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุในกรณีที่วัตถุอยู่นิ่งจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (มฐ. ว 2.2 ป.5/1)
 2. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุที่อยู่ในแนวเดียวกันและแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
  (มฐ. ว 2.2 ป.5/2)
 3. ใช้เครื่องชั่งสปริงในการวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุ (มฐ. ว 2.2 ป.5/3)
 4. ระบุผลของแรงเสียดทานที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (มฐ. ว 2.2 ป.5/4)
 5. เขียนแผนภาพแสดงแรงเสียดทานและแรงที่อยู่ในแนวเดียวกันที่กระทำต่อวัตถุ (มฐ. ว 2.2 ป.5/5)
 6. อธิบายการได้ยินเสียงผ่านตัวกลางจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (มฐ. ว 2.3 ป.5/1)
 7. ระบุตัวแปร ทดลอง และอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำ (มฐ. ว 2.3 ป.5/2)
 8. ออกแบบการทดลองและอธิบายลักษณะและการเกิดเสียงดัง เสียงค่อย (มฐ. ว 2.3 ป.5/3)
 9. วัดระดับเสียงโดยใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง (มฐ. ว 2.3 ป.5/4)
 10. ตระหนักในคุณค่าของความรู้เรื่องระดับเสียง โดยเสนอแนะแนวทางในการหลีกเลี่ยงและลดมลพิษทางเสียง (มฐ. ว 2.3 ป.5/5)

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรงในชีวิตประจำวัน

บทที่ 1 แรงลัพธ์
Pre-Test
แบบฝึกหัดเรื่อง แรงลัพธ์
บทที่ 2 แรงเสียดทาน
แบบฝึกหัดเรื่อง แรงเสียดทาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลังงานเสียง

เกี่ยวกับผู้สอน

จบการศึกษาระดับประถมศึกษาจาก รร. พระแม่สกลสงเคราะห์ มัธยมศึกษาจาก รร. สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี และอุดมศึกษาจาก มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ สาขาดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ (ได้รับทุนการศึกษา BU CREATIVE, ได้รับรางวัลช้างเผือกพิเศษ 1 ครั้ง และเข้าชิงรางวัลช้างเผือกอีกหลายครั้ง)
0 (0 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

30 ผู้เรียน

฿599.00 ฿299.00

Refund Reason