0(0)

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1 ตอน 1

คำอธิบาย

          การศึกษาชีววิทยาโดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ศึกษาประเภทโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบภายในเซลล์สิ่งมีชีวิตด้วยกล้องจุลทรรศน์ ศึกษากระบวนการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ด้วยวิธีการแพร่และการออสโมซิส

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต            การวิเคราะห์ การทดลอง การอภิปราย การอธิบาย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม และจริยธรรม

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ม.1/1   เปรียบเทียบรูปร่างและโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ รวมทั้งบรรยายหน้าที่ของผนัง    เซลล์ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม นิวเคลียส แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย และคลอโรพลาสต์

ว 1.2 ม.1/2  ใช้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงศึกษาเซลล์และโครงสร้างต่าง ๆ ภายในเซลล์

ว 1.2 ม.1/3  อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างรูปร่างกับการทำหน้าที่ของเซลล์

ว 1.2 ม.1/4  อธิบายการจัดระบบของสิ่งมีชีวิต โดยเริ่มจากเซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะจนเป็นสิ่งมีชีวิต

ว 1.2 ม.1/5   อธิบายกระบวนการแพร่และออสโมซิสจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และยกตัวอย่างการแพร่และการออสโมซิสในชีวิตประจำวัน

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หน่วยของสิ่งมีชีวิต

แบบทดสอบก่อนเรียน

เรื่องที่ 1 เซลล์และการค้นพบเซลล์

เรื่องที่ 2 เซลล์พืช

เรื่องที่ 3 เซลล์สัตว์

เรื่องที่ 4 กระบวนการแพร่ และการออสโมซิส

สรุปบทเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) สาขา การมัธยมศึกษา (การสอนวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก เคมี สถาบันราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม สอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ คติประจำใจ....ตัวอย่างที่ดี.....มีค่ากว่าคำสอน......
0 (0 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

16 ผู้เรียน

ฟรี