0(0)

วิชาภาษาไทย ม.1 เล่มที่ 1 ตอนที่ 1

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

          ฝึกทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีและวรรณกรรมโดยศึกษาเกี่ยวกับการอ่านออกเสียง การอ่านจับใจความ การอ่านและปฏิบัติตามเอกสารคู่มือ
การอ่านหนังสือตามความสนใจ ฝึกทักษะการคัดลายมือ การเขียนสื่อสาร เขียนบรรยายประสบการณ์
เขียนเรียงความ เขียนย่อความ เขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนจดหมายส่วนตัวและจดหมายกิจธุระ
การเขียนรายงาน การพูดสรุปความ พูดแสดงความรู้ ความคิดอย่างสร้างสรรค์จากเรื่องที่ฟังและดู
พูดประเมินความน่าเชื่อถือของสื่อที่มีเนื้อหาโน้มน้าว พูดรายงานการศึกษาค้นคว้า และศึกษาลักษณะของเสียงในภาษาไทยการสร้างคำประสม คำซ้ำ คำซ้อน และคำพ้อง วิเคราะห์ชนิดและหน้าที่ของคำ ความแตกต่างของภาษาพูดและภาษาเขียน การแต่งบทร้อยกรองประเภทกาพย์ยานี 11 จำแนกและใช้สำนวนที่เป็นคำพังเพยและสุภาษิต

วิเคราะห์ ประเมินค่า และข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมเรื่อง นิราศภูเขาทอง โคลงโลกนิติ สุภาษิต พระร่วง กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา ราชาธิราช ตอน สมิงพระรามอาสา กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน และนิทาน พื้นบ้าน ท่องจำบทอาขยานตามที่กำหนด และบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ

โดยใช้กระบวนการอ่านเพื่อสร้างความรู้ความคิดนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต
กระบวนการเขียนเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการฟัง การดู และการพูด สามารถเลือกฟังและดู
และพูดแสดงความรู้ความคิดอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา พลังภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา วิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมอย่างเห็นคุณค่านำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง รักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติ และมีนิสัยรักการอ่าน
การเขียนมีมารยาทในการอ่าน การเขียน การฟัง การดู และการพูด

ตัวชี้วัด

1.1     ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5   ม.1/6   ม.1/7   ม.1/8   ม.1/9
2.1     ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5   ม.1/6   ม.1/7   ม.1/8   ม.1/9
3.1     ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5   ม.1/6
4.1     ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5   ม.1/6
5.1     ม.1/1   ม.1/2   ม.1/3   ม.1/4   ม.1/5

รวม 35  ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การอ่านในชีวิตประจำวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนเพื่อการสื่อสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การฟัง การดู และการพูดในชีวิตประจำวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เสียงในภาษาไทยและการสร้างคำ

เกี่ยวกับผู้สอน

สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชาภาษาไทย
0 (0 การให้คะแนน)

2 รายวิชา

3 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Refund Reason