0(0)

Coding & Robot วิทยาการคำนวณ

คำอธิบาย

คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม  การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหาการเขียนรหัสสำลองและผังงาน   การเขียนและการออกแบบ การเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้งานตัวแปรเงื่อนไขและการวนซ้ำเพื่อการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือก  และการประเมินผลการตัดสินใจ  ซอฟต์แวร์และการบริการทางอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทาการใช้เทคโนโลยีให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณา ความเหมาะสมของเนื้อหาข้อตกลงและข้อกำหนดในการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้

หุ่นยนต์ เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เบื้องต้น  สมรรถนะ ด้าน  Coding    ทักษะการใช้  มอเตอร์ คอนโทรเลอร์    เซ็นเซอร์  สัญญาณ  ทักษะการเขียนโปรแกรม ควบคุมการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ ควบคุมการตรวจจับ การชน วัตถุ  เดินตามเส้นไปยังจุดต่างๆ ที่กำหนดได้ ตลอดจน การพัฒนาเขียนคำสั่ง หุ่นยนต์  ปฏิบัติภารกิจที่สูงขึ้น

สารบัญรายวิชา

3 บทเรียน

บทที่ 1 รู้จักหุ่นยนต์ &จำลองความคิด

ทดสอบก่อนเรียน
ร่างบทเรียน
การมอบหมายงาน
ร่างบทเรียน

บทที่ 2 ออกแบบ โครงสร้างวิศวกรรม

บทที่ 3 ออกแบบ & เขียนโปรแกรม

บทที่ 4 Coding กับ มอเตอร์

บทที่ 5 Coding กับ เซ็นเซอร์ แสง

บทที่ 6 Coding กับ เซ็นเซอร์ อัลต้าโซนิค

บทที่ 7 ฟังก์ชันและสร้างบล็อกคำสั่ง

บทที่ 8 เทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

1 รายวิชา

5 ผู้เรียน

ฟรี