โรงเรียน

โรงเรียนไอเวิลด์คือสถานศึกษาเอกชนนอกระบบรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน(Blended Learning)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

Team

แพลตฟอร์มสื่อการสอนออนไลน์

แพลตฟอร์ม โรงเรียนไอเวิลด์พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ระบบ Learning Management System :LMSครบวงจรเน้น Pretest & Postest-Based Design

ครู

คือ หัวใจการพัฒนาผู้เรียนเน้นกรอบ TPACK MODEL และการออกแบบการเรียนรู้สร้างองค์ความรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และทุกตัวชี้วัดตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

ผู้เรียน

คือ ผลลัพธ์ของโรงเรียนไอเวิลด์ที่สามารถประเมินผลการเรียนรู้แบบ Mastery Learning ตามศักยภาพผู้เรียนทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปรณ์พร้อมรายวิชาและทางเลือกตามความถนัดและสนใจต่อเนื่องยั่งยืน

รายวิชา

การออกแบบรายวิชาของโรงเรียนไอเวิลด์ทั้งรายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรและรายวิชาเพิ่มเติมตามความสามารถและความสนใจผู้เรียนหลากหลายทั้งระดับชั้นและรวมเล่มเข้มลึกทุกสาระการเรียนรู้

ผู้ปกครอง

มั่นใจกับการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงคำอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและบทเรียนที่เรียนรู้ร่วมกันกับผูัเรียน ทดสอบและดูผลการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา พร้อมรับรู้และส่งเสริมผู้เรียนตามความถนัดและสนใจ

วุฒิบัตร

ผู้เรียนภูมิใจได้เรียนและผ่านการประเมินพร้อมรับวุฒิบัตรทุกบทเรียนของโรงเรียนไอเวิลด์ที่รับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

ทีมงาน โรงเรียนไอเวิลด์

ดร.สุรัตน์ ยุทธเสรี
ดร.สุรัตน์ ยุทธเสรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนไอเวิลด์
  อ.ชัยรัตน์ พุ่มเรียบ
อ.ชัยรัตน์ พุ่มเรียบ
ฝ่ายวิชาการและครู
อ.กนกวรรณ เพชรวารินทร์
อ.กนกวรรณ เพชรวารินทร์
ครูใหม่
 อ.สมนึก หมวกสังข์
อ.สมนึก หมวกสังข์
ฝ่ายธุรการและบัญชี
ดร.สีวิกา อนันธวัช
ดร.สีวิกา อนันธวัช
ผู้จัดการโรงเรียนไอเวิลด์
 อ.กรกมล พลายประเสริฐ
อ.กรกมล พลายประเสริฐ
ฝ่ายวิชาการและครู
อ.พราภรณ์ ทิมแย้ม
อ.พราภรณ์ ทิมแย้ม
ครูใหม่
อ.วนิดา แซ่เหงา
อ.วนิดา แซ่เหงา
ฝ่ายธุรการและบัญชี
ดร.สมนึก นนธิจันทร์
ดร.สมนึก นนธิจันทร์
ที่ปรึกษา
อ.วณัชพร หว่อง
อ.วณัชพร หว่อง
ฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มและต่างประเทศ
นายชูศักดิ์ เช้าฉ้อง
นายชูศักดิ์ เช้าฉ้อง
ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์
นายมานิต ครูศรี
นายมานิต ครูศรี
ฝ่ายอาคารสถานที
ดร.วิสาขะ อนันธวัช
ดร.วิสาขะ อนันธวัช
ที่ปรึกษา
อ.เอกลักษณ์ จินดามาณี
อ.เอกลักษณ์ จินดามาณี
ฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มและนวัตกรรม
นายอาภากร สอนดิษฐ์
นายอาภากร สอนดิษฐ์
ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์
นายปิติพัฒน์ ฐิติชญานิรันดร์
นายปิติพัฒน์ ฐิติชญานิรันดร์
ฝ่ายอาคารสถานที