Iworld School Welcome

ไม่ว่าใคร ก็เรียนได้
เรียนจบ รับวุฒิบัตรกับโรงเรียนไอเวิลด์
ได้รับอนุญาตกระทรวงศึกษาธิการ MOE

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

เราคือ โรงเรียนไอเวิลด์

โรงเรียนไอเวิลด์ คือ แหล่งเรียนรู้สำหรับ 5 กลุ่มสาระตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนไอเวิลด์ คือ แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมทักษะอาชีพ ดนตรี กีฬา ศิลปะ และทักษะชีวิต ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานและหลักสูตรการศึกษาศตวรรษที่ 21

โรงเรียนไอเวิลด์ แหล่งรวมครูคุณภาพศตวรรษที่ 21 ที่มีทักษะและสมรรถนะครูตามมาตรฐานตำแหน่ง ตาม ที่จัดการเรียนรู้ออนไลน์ LMS อย่างมีประสิทธิภาพทั้งหน้าแพลตฟอร์มและห้องเรียน

โรงเรียนไอเวิลด์ คือ หนึ่งรายวิชาออนไลน์เพิ่มเติม คือการออนไลน์ เน้นความเข้มข้นของเนื้อหาทุกวิชาและความเข้มข้นตามเป้าหมายของผู้เรียน

แพลตฟอร์ม การเรียนไอเวิลด์ คือ แพลตฟอร์มการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ระดับสากลที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ คือ เป็นการเรียนรู้ LMS ครบวงจรโรงเรียนไอเวิลด์คือความสำเร็จของผู้เรียน ความก้าวหน้าของครู ของผู้ปกครอง เรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้ทุกที่ เรียนรู้ทุกเวลามีความสุขและยังยืน

ครู
ครูโรงเรียนไอเวิลด์ คือ ครูคุณภาพศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนะเกิดการเรียนรู้ TPACK MODEL  ทั้งระบบ LMS ออนไลน์และสมรรถนะผู้เรียน ระบบห้องเรียน
คอสเรียนรู้ทุกรายวิชาออกแบบตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด ตามหลักสูตร ขั้นพื้นฐาน ป.1-ม.6 วิชาพื้นฐานและเพิ่มเติม

นักเรียน
นักเรียนสามารถเรียนรู้ทุกรายวิชา ถูกระดับชั้นที่ต้องการเลือกเรียนบนแพลตฟอร์ม รายวิชาตามระดับชั้น ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และรายวิชาตามจุดเน้น และความเข้มข้นของการเรียนรู้รายบุคคล
ผู้ปกครอง สามารถเรียนรู้ เรียนร่วมกับผู้เรียนพร้อมกันบนแพลตฟอร์ม หรือการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนได้ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนทุกที่ ทุกเวลา ทุกระดับชั้น

ที่อยู่

30/27 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบล ธานี อำเภอเมืองสุโขทัย สุโขทัย 64000

ช่องทางติดต่อ
เบอร์โทร : 055-616071
E-mail : surat@iworldschool.co.th

ทีมงาน โรงเรียนไอเวิดล์

ประธานโรงเรียนไอเวิลด์
สุรัตน์ ยุทธเสรี
รองประธานโรงเรียนไอเวิลด์
ดร.สีวิกา อนันธวัช
นักพัฒนาแพลมฟอร์ม
ทีมงานไอเวิลด์
นักวิชาการศึกษาและการตลาด
ทีมงานไอเวิดล์