Iworld School Welcome

ไม่ว่าใคร ก็เรียนได้
เรียนจบ รับวุฒิบัตรกับโรงเรียนไอเวิลด์
ได้รับอนุญาตกระทรวงศึกษาธิการ MOE

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

( 0 Review )

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้มมัธยมศึกษาปีที่ 1

฿599.00

( 0 Review )

Course Level

ระดับเริ่มต้น

Video Tutorials

6

฿599.00

Enrolment validity: Lifetime

Enrolment validity: Lifetime

Course content

6 Lessons

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบจำนวนเต็ม

แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่อง ระบบจำนวนเต็ม
เรื่องที่ 1 จำนวนเต็มและการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
9:01
เรื่องที่ 2 จำนวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์
เรื่องที่ 3 การบวกและการลบจำนวนเต็ม
เรื่องที่ 4 การคูณและการหารจำนวนเต็ม
เรื่องที่ 5 สมบัติของจำนวนเต็ม
เรื่องที่ 6 การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้ในชีวิตจริง
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่อง ระบบจำนวนเต็ม
แบบฝึกหัดที่ 1 เรื่องระบบจำนวนเต็ม

คำอธิบาย

มาตรฐานการเรียนรู้

ค1.1 เข้ำใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการ
ของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากกำรดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้

ตัวชี้วัด

ม.1/1 (มัธยมศึกษาปีที่ 1 ข้อ 1) เข้าใจจำนวนตรรกยะและความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะ และใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และปัญหาในชีวิตจริง

สาระการเรียนรู้ (เรื่อง)

ระบบจำนวนเต็ม

เรื่องที่ 1 จำนวนเต็มและการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

เรื่องที่ 2 จำนวนตรงข้ามและค่าสัมบูรณ์

เรื่องที่ 3 การบวกและการลบจำนวนเต็ม

เรื่องที่ 4 การคูณและการหารจำนวนเต็ม

เรื่องที่ 5 สมบัติของจำนวนเต็ม

เรื่องที่ 6 การนำความรู้เกี่ยวกับจำนวนเต็มไปใช้ในชีวิตจริง

สาระสำคัญ (ความคิดรวบยอด)

บอกความหมายของจำนวนเต็ม การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้ (K)

-นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของจำนวนตรรกยะ และบอกความสัมพันธ์ของจำนวนตรรกยะได้

ด้านทักษะกระบวนการ (P)

-นักเรียนสามารถใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (A)

-นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงาน(ส่งงานครบ เรียนครบตามเนื้อหา)

การวัดและประเมินผล

วิธีการวัดและประเมินผล

 •  ตรวจแบบฝึกหัด
 • ผลการทำแบบทดสอบ

เครื่องมือ

 • แบบฝึกหัด
 • แบบทดสอบ

เกณฑ์การประเมิน

 • ผ่านเกณการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (10 ครั้ง)

กิจกรรมพัฒนาทักษะและสมรรถนะของผู้เรียน (ในห้องเรียน)

1 สมรรถนะของผู้เรียน

 1. การจัดการตนเองอย่างมีสุขภาวะ

 2. การคิดขั้นสูงและการเรียนรู้

 3. การสื่อสารด้วยภาษา

 4. การจัดการและการทำงานเป็นทีม 

 5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

 6. การอยู่ร่วมกับธรรมชาติและวิทยาการอย่างยั่งยืน

2 ทักษะการจัดการเรียนรู้และจัดการชั้นเรียน

1. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสิ่งที่เรียนและเข้าใจบทเรียน
2. ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือประสบการณ์เดิมกับการเรียนรู้ใหม่
3. ผู้เรียนได้สร้างความรู้เอง หรือได้สร้างประสบการณ์ใหม่จากการเรียนรู้
4. ผู้เรียนได้รับการกระตุ้นและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้
5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญจากการเรียนรู้
6. ผู้เรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อปรับปรุงการเรียนรู้
7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ในบรรยากาศชั้นเรียนที่เหมาะสม
8. ผู้เรียนสามารถกำกับการเรียนรู้และมีการเรียนรู้แบบนำตนเอง

ข้อตกลงพัฒนางาน

1 ผู้เรียนร้อยละ 100 ใช้สมบัติของจำนวนตรรกยะในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้

2 ผู้เรียนร้อยละ 100 ผ่านการทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์รอยละ 80 (ตามเกณฑ์)

3 ผู้เรียนร้อยละ 100 ได้ร่วมกิจกรรมการจัดการเรียนในห้องตามแผนพัฒนาผู้เรียน

ประเด็นท้าทาย

1

2

3

What to learn?

฿599.00

Enrolment validity: Lifetime

Share

แชร์:

Want to receive push notifications for all major on-site activities?