Iworld School Welcome

ไม่ว่าใคร ก็เรียนได้
เรียนจบ รับวุฒิบัตรกับโรงเรียนไอเวิลด์
ได้รับอนุญาตกระทรวงศึกษาธิการ MOE

Select Your Favourite
Category And Start Learning.

( 0 Review )

New

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 2

Free

( 0 Review )

Course Level

All Levels

Video Tutorials

19

Free

Enrolment validity: Lifetime

Enrolment validity: Lifetime

Course content

19 Lessons

บทที่ 8 เศรษฐกิจประเทศไทย

เรื่องที่ 1 ลักษณะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
เรื่องที่ 2 การพึ่งพาอาศัยและการแข่งขันทางเศรษฐกิจ
เรื่องที่ 3 ปัญหาเศรษฐกิจของไทย

บทที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียง

บทที่ 10 เครื่องมือภูมิศาสตร์และเวลาโลก

บทที่ 11 ทวีปเอเชีย

บทที่ 12 ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

บทที่ 13 ภัยพิบัติทางธรมมชาติในทวีปเอเชีย และทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

บทที่ 14 ปัญกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

Description

คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 

เวลาเรียน  80  ชั่วโมง/ปี

ศึกษา  วิเคราะห์  บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ  เคารพสิทธิ  และเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น  หลักการเจตนารมณ์โครงสร้างและสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันโดยสังเขป  บทบาทการถ่วงดุลของอำนาจอธิปไตยจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  และวัฒนธรรมที่เป็นปัจจัยในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  หรืออาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดต่อกัน  ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก  กฎหมายการศึกษา  กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค  กฎหมายสิขสิทธิ์  กฎหมายรัฐธรรมนูญปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง  โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูล  กระบวนการปฏิบัติ  กระบวนการทางสังคม  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สามารนำไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  รักความเป็นไทย  มีจิตสาธารณะ  สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

ศึกษา  วิเคราะห์  ความหมายและความสำคัญของเศรษฐศาสตร์  ค่านิยมและพฤติกรรมของคนในสังคม  ซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศ  ความเป็นมา  หลักการ  และความสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่อสังคมไทย  บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง  การพึ่งพาอาศัยกัน  และการแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์และอุปทาน  และกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  โดยใช้กระบวนการคิด  กระบวนการสืบค้นข้อมูลกระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ  สถาบันทางเศรษฐกิจต่างๆ  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการร่วมมือทางเศรษฐกิจในสังคมโลก  สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค  การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ่มค่า  และนำลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้

ศึกษาการใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์สำรวจ  สืบค้น  พิกัดภูมิศาสตร์  (ละติจูด  และลองจิจูด)  เส้นแบ่งเวลา  และเปรียบเทียบวันเวลาของโลก  ลักษณะทางกายภาพ  ทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  สังคม  รวมถึงปัจจัยทางกายภาพ  ปัจจัยทางสังคมที่มีต่อทำเลที่ตั้งของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย  สาเหตุการเกิดภัยพิบัติ  ประเด็นปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์  รวมถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติ  การจัดการทางทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย  ทวีปออสเตรเลีย  และโอเชียเนีย  โดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการสืบค้น  วิเคราะห์  และสรุปข้อมูลตามกระบวนการทางภูมิศาสตร์  กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ใช้ทักษะทางภูมิศาสตร์ด้านการสังเกต  การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์  การคิดเชิงพื้นที่  การคิดแบบองค์รวม  การใช้เทคโนโลยี  การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  การคิดเชิงภูมิสัมพันธ์  การใช้สถิติพื้นฐาน  รวมถึงทักษะด้านการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ  มีความสามารถทางภูมิศาสตร์  กระบวนการทางภูมิศาสตร์  ทักษะทางภูมิศาสตร์และมีทักษะในศตวรรษที่  21  ด้านการสื่อสาร  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา  มีคุณลักษณะด้านจิตสาธารณะ  มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีส่วนร่วมในการจัดการภัยพิบัติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย  ทวีปออสเตรเลีย  และโอเซียเนีย

ตัวชี้วัด

ส  2.1  ม.1/1-4,  ส  2.2  ม.1/1-3

ส  3.1  ม.1/1-3,  ส  3.2  ม.1/1-4

ส  5.1  ม.1/1-3   ส  5.2  ม.1/1-4

รวม  21  ตัวชี้วัด

What to learn?

Free

Enrolment validity: Lifetime

Share

Share:

Want to receive push notifications for all major on-site activities?